หน้าเว็บ

28/7/55

ระบบต่อมไร้ท่อ


ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ และ อวัยวะที่สำคัญ


.............. 
 ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นระบบที่สำคัญระบบหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะภายใน ร่างกายให้ทำงานประสานกัน โดยอาศัยสารเคมีที่เรียกว่า ฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนจะถูกขนส่งไปสู่ อวัยวะทั่วร่างกาย แต่จะออกฤทธิ์หรือมีผลต่ออวัยวะและเซลล์
บางตัวเท่านั้น ซึ่งต่อมไร้ท่อใน มนุษย์มีทั้งหมด 9 ต่อม ดังนี้ 


1. ต่อมใต้สมอง ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ เช่น 
1) Growth Hormone เป็นฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะ กระดูกและกล้ามเนื้อ
2) Thyroid Stimulating Hormone เป็นฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้าง ไทร็อกซินเพิ่มขึ้น
3) Gonadotrophic Hormone เป็นฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
4) Antidiuretic Hormone เป็นฮอร์โมนช่วยในการดูดน้ำกลับของท่อไต เพื่อรักษา ระดับน้ำของร่างกาย
5) Melatonin เป็นฮอร์โมนกระตุ้นให้เซลล์เม็ดสีสร้างเม็ดสีเพิ่มมากขึ้น 


2. ต่อมไทรอยด์ ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ คือ ไทร็อกซิน โดยใช้ไอโอดีนเป็นวัตถุดิบในการ สร้างฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนไทร็อกซินมีหน้าที่สำคัญ ดังนี้
1) ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูก สมอง และระบบประสาท
2) ช่วยในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเป็นผู้ใหญ่
3) ช่วยควบคุมอัตราเมตาบอลิซึมในร่างกาย 


3. ต่อมพาราไทรอยด์ ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญชื่อพาราธอร์โมน ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ควบคุมเมตาบอลิซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย การสร้างกระดูกและควบคุมบทบาท ของวิตามินดีในร่างกาย โดยวิตามินดีจะรวมกับฮอร์โมนพาราธอร์โมนในการสลายแคลเซียมออก จากกระดูกเพื่อรักษาระดับปกติของแคลเซียมในพลาสมา 4. ตับอ่อนส่วนที่เป็นต่อมไร้ท่อ จะผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ ดังนี้
1) อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลง โดยช่วยให้กลูโคสผ่าน เข้าเซลล์และเปลี่ยนส่วนหนึ่งเป็นไกลโคเจนเก็บไว้ที่ตับ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับ ปกติ
2) กลูคากอน เป็นฮอร์โมนที่ทำงานตรงข้ามกับอินซูลิน คือ ทำให้ระดับน้ำตาลใน เลือดสูงขึ้น

5.ต่อมหมวกไต ( adrenal gland )
.............. เป็นก้อนสีเหลืองๆ อยู่เหนือไตข้างละ 1 ต่อม ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น คือควบคุมของ ACTH จากต่อมใต้สมองตอนหน้า แบ่ง ฮอร์โมนออกเป็น 3 กลุ่ม ที่สำคัญ คือ
1. Glucocorticoid hormone ทำหน้าที่ควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โดยเปลี่ยนไกลโคเจนในตับ และกล้ามเนื้อให้เป็นกลูโคส ในวงการแพทย์ใช้เป็นยาลดการอักเสบและรักษาโรคภูมิแพ้ ถ้ามีฮอร์โมนนี้มากเกินไป จะทำให้อ้วน อ่อนแอ หน้ากลมคล้ายดวงจันทร์ หน้าท้องลาย น้ำตาลในเลือดสูง
2. Mineralocorticoid hormone ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ฮอร์โมนสำคัญกลุ่มนี้ คือ aldosterone ช่วยในการทำงานของไตในการดูดกลับ Na และ Cl ภายในท่อไต ถ้าขาด aldosterone จะทำให้ร่างกาย สูญเสียน้ำและโวเดียมไปพร้อมกับปัสสาวะ ส่งผลให้เลือดในร่างกายลดลง จนอาจทำให้ผู้ป่วยตาย เพราะความ ดันเลือด ต่ำ
3. Sex hormone ฮอร์โมนเพศช่วยควบคุมลักษณะทางเพศที่สมบูรณ์ทั้งชายและหญิง
4. อะดรีนัลเมดัลลา ( adrenal medulla ) เป็นเนื้อชั้นในของต่อมหมวกไต อยู่ภายใต้การควบคุมของ sympathetic ถูกกระตุ้นในขณะตกใจ เครียด กลัว โกรธ เนื้อเยื่อชั้นนี้จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 2 ชนิด คือ
4.1) Adrenalin hormone หรือ Epinephrine hormone กระตุ้นให้หัวใจบีบตัวแรง เส้นเลือดขยายตัว เปลี่ยน glycogen ในตับให้เป็นกลูโคสในเลือด
4.2) Noradrenlin hormone หรือ Norepinephrine hormone กระตุ้นให้เส้นเลือดมการบีบตัว ผลอื่นคล้ายๆ adrenalin แต่มีฤทธิ์น้อยกว่า 
.


6. ต่อมเพศ ในเพศชายคือ อัณฑะ ในเพศหญิงคือรังไข่ ซึ่งมีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ และสร้างฮอร์โมน ดังนี้
1) ฮอร์โมนเพศชาย คือ เทสทอสเตอโรน ซึ่งทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ควบคุมการ เจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของเพศชาย
2) ฮอร์โมนเพศหญิง คือ เอสโตรเจน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของอวัยวะ สืบพันธุ์ และลักษณะต่างๆ ของความเป็นเพศหญิง แล้วฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน จะทำหน้าที่ระงับ ไม่ให้ไข่สุกระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีประจำเดือนระหว่างตั้งครรภ์ 


7. ฮอร์โมนจากรก หลังจากตั้งไข่ประมาณ 10 วัน เซลล์ของรกจะเริ่มหลั่งฮอร์โมน ชนิดหนึ่งออกมา ซึ่งจะพบในเลือดและในปัสสาวะของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์ ดังนั้นจึงใช้เป็นตัว ทดสอบการตั้งครรภ์ของผู้หญิงได้ 

8. ต่อมเหนือสมอง 

1. ฮอร์โมนประสาท ( ..RH , ...IH ) กระตุ้นและยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้า , ส่วนกลาง
2. Oxytocin กระตุ้นกล้ามเนื้อมดลูกให้หดตัวเพื่อช่วยลดในการคลอด และ ให้ตัวอสุจิเคลื่อนภายในมดลูก , กระตุ้นการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อรอบๆต่อมน้ำนม
เพื่อหลั่งน้ำนม
3. ADH ( Antidiuratic Hormone ) หรือ Vasopressin กระตุ้นให้เส้นเลือดแดงเล็กๆ หดตัว ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น , กระตุ้นให้ท่อของหน่วยไต
ส่วนท้ายและส่วนรวมมีการดูดน้ำกลับคืน ถ้าร่างกายขาด ADH จะปัสสาวะมาก ทำให้เกิดโรคเบาจืด ( Diabetes inspidus : DS )

9. ฮอร์โมนจากไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์สรุปได้ดังนี้
1. glucagon สร้างจากแอลฟาเซลล์ เป็นเซลล์ขนาดใหญ่อยู่ภายนอก ทำหน้าที่เปลี่ยน glycogen ในตับและกล้ามเนื้อให้เป็นglucose ในเลือด

2. insulin สร้างจากเบตาเซลล์ เป็นเซลล์ขนาดเล็กอยู่ภายใน ทำหน้าที่เปลี่ยน glucose ในเลือดให้เป็น glycogen ในตับ ถ้า ขาด insulin ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ( diabetes mellitus ) ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต


10. ต่อมไทมัส 

สร้างฮอร์โมน ไทโมซิน ไปอวัยวะเป้าหมาย คือ เนื้อเยื่อของต่อไทมัส ไปกระตุ้นการสร้าง T-lymphocyte ของต่อมไทมัส เจริญเต็มที่ตั้งแต่ทารกยัง
อยู่ในครรภ์มารดาและจะเสื่อมสภาพและฝอไปเรื่อยๆตามอายุตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่น ( สร้าง เม็ดเลือดขาว แอนติบอดี )

ประโยชน์ของต่อมไร้ท่อ
ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะกระดูกและกล้ามเนื้อ สร้างเซลล์สืบพันธ์ กระตุ้นการทำงานของท่อไตรักษาระดับน้ำในร่างกาย 
สร้างเซลล์เม็ดสีของเลือด

โทษของต่อมไร้ท่อ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานจัด เค็มจัด หรือ มันจัด เพราะจะทำให้เป็นโรคเบาหวาน
ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์
หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ เช่น แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมหลอมโลหะ โรงงานถลุงแร่ เป็นต้น
 พักผ่อนให้เพียงพอ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดในเชิงบวกมาก ๆ จะส่งผลไปที่ต่อมใต้สมองทำให้หลั่งฮอร์โมนที่ดีมีผลทำให้สุขภาพและสุขภาพจิตดี

ข้อเสนอแนะ
 ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ ประมาณ 6-8 แก้วต่อวัน เพราะน้ำช่วยในการผลิตฮอร์โมน
 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังทำให้ระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาทอัตโนมัติทำงานได้อย่างสมดุล


9/2/55

ชาวเอสกิโม

ชาวเอสกิโมชอบให้เรียกพวกเขาว่า “Inuit” (ฮีนูอิธ) มากกว่า เพราะคำว่า “เอสกิโม” มีความหมายว่า “คนกินเนื้อดิบ” แต่คนทั่วไปก็ยังคุ้นกับคำว่า “เอสกิโม” มากกว่า มีชาวเอสกิโมกระจายเป็นกลุ่มในแคนาดา ราว1 แสนคน

ชาวเอสกิโมมักตั้งถิ่นฐานโดยอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มโอกาสในการดำรงชีพขึ้นอยู่กับการตั้งถิ่นฐาน   ในกรีนแลนด์ชาวเอสกิโมจะสร้างบ้านจากหิน  ซึ่งมีความคงทน  แข็งแรง 

ในอลาสก้า  บริเวณชายฝั่งอ่าวไซบีเรียนชาวเอสกิโมจะสร้างบ้านด้วยไม้   ไม่พบการตั้งถิ่นฐานในชุมชนในตอนกลางของทวีป  แต่อาจมีการกลับไปยังบริเวณเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐานหลังจากนั้น  เพราะเป็นบริเวณที่สามารถตกปลาและล่าสัตว์ได้ดี

ในฤดูหนาวชาวเอสกิโมมักรวมตัวอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ   ส่วนในฤดูร้อนก็จะรวมตัวกันน้อยลง กล่าวคือ  (แยกกันอยู่เป็นครอบครัว)  ชาวเอสกิโมจะไม่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยถาวร  แต่จะอาศัยอยู่ในเต้นท์หนังสัตว์ในบริเวณที่สามารถตกปลา  ล่าสัตว์  เก็บพืช  นก ไข่  ได้มากที่สุด   เพื่อสะสมอาหารไว้รับประทานในฤดูหนาว

ในฤดูหนาวชาวเอสกิโมจะสร้าง  Igloo  ซึ่ง  เป็นที่พักอาศัยที่สร้างจากก้นน้ำแข็ง

 ขั้นตอนการสร้าง Igloo ของชาวเอสกิโม

 1. หาพื้นที่ที่เหมาะสม โดยบริเวณที่จะสร้าง ต้องมีพื้นน้ำแข็งที่หนาเพียงพอที่จะขุดได้ จากนั้น ใช้ไม้ขีดร่าง    ให้เป็นวงกลม เพื่อใช้เป็นฐานของโดม
 2. เตรียมก้อนน้ำแข็ง โดยเลื่อยออกมาเป็นแผ่นๆ ให้มีความหนาประมาณ 15- 30 เซนติเมตร แล้วเรียงน้ำแข็งก้อนใหญ่ให้อยู่เป็นฐานของโดม ก้อนเล็กก็เรียงขึ้นไปบนยอด
 3. จากนั้นก็นำก้อนน้ำแข็งมาเรียงเป็นฐานโดมให้รอบ แล้วก็เรียงสลับกันไปเรื่อยๆ ให้เป็นลักษณะเกลียวเพราะจะทำให้สร้างง่ายขึ้น รอยแตกระหว่างก้อนน้ำแข็งสามารถกลับมาซ่อมที่หลังได้ เราต้องเตรียมทางเข้าไว้ โดยขุดทางเข้าให้ต่ำกว่ายอดหลังคาของอิกลู เพื่อที่ จะสามารถยืนได้ที่เวลาเราเข้าไปอยู่ด้านใน จากนั้น ก็เรียงก้อนน้ำแข็งขึ้นไปเรื่อยๆ ก้อนน้ำแข็งมันจะติดกันเอง เมื่อสร้างใกล้เสร็จ ก็ถึงวิธีการปิดยอดโดม ขึ้นตอนนี้ต้องใช้คน 2 คน ช่วยกันระหว่างด้านนอกและด้านใน
4. เมื่ออิกลู สร้างสมบูรณ์ก็ถึงขึ้นตอนการซ่อมแซมรอยแตก โดยจะปิดรอยแตกระหว่างก้อนน้ำแข็งด้วยหิมะ ถ้ารอยแตกใดมีขนาดใหญ่ ก็จะปิดทับด้วยก้อนน้ำแข็งอีกที เวลานี้ เราก็มีอิกลูที่เสร็จสมบูรณ์

บ้านหิมะของชาวเอสกิโม  เรียกว่า  อิกลุก
IGLOO / IGLUQ


ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน
ชาวผิวเหลือง หรือ กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทวีป ได้แก่มลรัฐอะแลสก้า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา

By My Tangmo
11:26 P.M.
9/2/2012

• Hawaii

• ชาวฮาวาย

Tumblr_ll1o2tsbhe1qzleu4o1_500_large
ฮาวายเป็น รัฐที่ 50 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นรัฐเดียวที่อยู่นอกทวีปอเมริกาเหนือ ห่างจากแคลิฟอร์เนียราว 3,850 กิโลเมตร

หมู่เกาะฮาวายประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่ ทอดยาวไม่ต่ำกว่า 2,000 ไมล์ในมหาสมุทรแปซิฟิก แต่มีเกาะใหญ่จริงๆ เพียง 8 เกาะเท่านั้น โดยมี เกาะฮาวาย เป็นเกาะใหญ่ที่สุด
พระราชวังไอโอลานี เป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวของสหรัฐอเมริกา (บนซ้าย) ผู้ปกครองฮาวายองค์สุดท้ายเป็นราชินี ถูกโค่นบัลลังก์ในปี 1893

1108_fit588x588

 ภูเขาไฟคิเลาเอีย บนเกาะฮาวายได้ปะทุพ่นลาวาอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปีแล้ว (ซ้าย) ธารลาวาร้อนๆ จึงกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง
เต่าทะเลฮาวาย และ แมวน้ำฮาวาย เป็นสัตว์หายากที่พบเฉพาะที่นี่เท่านั้น
ระบำฮูล่า เป็นการแสดงลีลาร่ายรำและร้องเพลงเพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและประวัติความเป็นมาของชาวฮาวาย (ซ้าย)
ดาราฮอลลีวูด คีนู รีฟ (บนขวา) เป็นลูกครึ่งฮาวาย ชื่อ คีนู ในภาษาฮาวายหมายถึง "สายลมเย็น"
คำศัพท์ที่คุ้นหูใน ภาษาฮาวาย ได้แก่ อะโลฮา หมายถึง สวัสดี ลาก่อน หรือรักก็ได้ ฉายาของฮาวายจึงเป็น "อะโลฮา สเตท"
5/2/55

ชาวอินเดียนแดง

            ดินแดนแผ่นดินอเมริกาที่ชาวโลกรู้กันว่า “โคลัมบัส” เป็นผู้ค้นพบ (จนมีวันโคลัมบัส Columbus Day-จันทร์ที่สองของเดือนตุลาคม Second Monday of October) นั้น จริงๆ แล้วมีคนพื้นเมืองอาศัยอยู่มาก่อน (ก่อนจะถูกคนขาวรุกราน) คนพื้นเมืองที่ถูกเรียกว่า Red Indian – อินเดียนแดง (เพราะคนค้นพบนึกว่าเดินทางมาถึงประเทศอินเดีย เห็นคนผิวแดงคล้ำเลยเรียกตามนั้น) แต่ที่จะให้ถูกต้องนั้น ควรจะเรียกเจ้าของดินแดน ว่า Native American หรือชนพื้นเมืองค่ะ แต่การเรียกให้ถูกชื่อของเผ่าพันธุ์คนพื้นเมืองที่นี่นั้น ก็ยากมากสำหรับคนทั่วไป เพราะเผ่าอินเดียนแดงนั้นมีหลายร้อยเกือบพันเผ่าค่ะ ที่ดังๆ พอเคยได้ยินชื่อก็เช่น Navajo – นาวาโฮ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดขณะนี้ Apache – อาแพทเช่ ซึ่ง “แป” เคยมีเพื่อนร่วมหอมาจากเผ่านี้คะ หรือCherokee – เชอโรคี เผ่าที่ให้ภาพลักษณ์นักรบกับ “แป”  แม้โครงหน้าของคนพื้นเมืองอเมริกาจะคล้ายกัน ละม้ายคล้ายคนเอเชียน แต่หน้ากว้างและกร้านกว่า ผิวคล้ำออกดำแดง ผมยาวดำสวย แม้แต่ผู้ชายไว้ผมยาวก็ยังเท่ได้ ตัวสูงและแน่นกว่าคนเอเชียน แต่ทว่า แต่ละเผ่าแต่ละกลุ่มก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป มีขนบธรรมเนียม ประเพณี การแต่งตัว และภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ ขนาดต้องใช้เวลาศึกษากันทั้งชีวิตเชียวค่ะ  คนพื้นเมืองชาวอินเดียนแดงเคยถูกขับไล่จากแดนที่เขาอยู่ โดนไล่ต้อนมาทางฝั่งตะวันตกซึ่งกันดาร ถูกขังในเขตกักกันที่เรียกว่า Reservation (คำว่า reservation มีอีกความหมายที่ใช้กันทั่วไป แปลว่า จองล่วงหน้า เลยมีปัญหาเชาว์ถามว่า ทำไมคนพื้นเมืองอินเดียนแดงมาถึงและอยู่อเมริกาก่อนคนอื่นๆ ก็เพราะพวกเขา have a reservation นะสิ ..เล่าให้หายเครียดลงนิดนะคะ)  ภายหลังรัฐจึงประกาศให้เป็นที่ดินของเผ่านั้นๆ แต่คนพื้นเมืองนั้นแสลงหูกับคำว่า reservation นี้มาก ตอกย้ำถึงความปวดร้าวและขมขื่น จึงมักจะเรียกดินแดนของตนว่า Nation เช่น ของเผ่านาวาโฮ ก็เรียกว่า Navajo Nation คะ มีกฎหมายและการปกครองเป็นของตนเอง ไม่ขึ้นกับรัฐบาล ดังนั้นหลายแห่งจึงสร้าง ” บ่อน- Casino” เพราะกฎหมายกลางที่ห้ามสร้างแหล่งการพนัน เข้าไม่ถึงนะคะ คนพื้นเมืองเจ้าของประเทศยังน่าสงสาร ไม่ต่างกับเมื่อตอนถูกไล่ล่าฆ่าตายจากคนมาใหม่ ทุกวันนี้รายได้เฉลี่ยก็น้อยกว่าคนเชื้อชาติอื่นๆ หรือแม้แต่ผู้อพยพมาจากต่างแดน เช่น ชาวอเมริกาใต้ หรือชาวเอเชียน การศึกษาก็ไม่สูงนัก จำนวนคนจบปริญญาเอกนับได้ครบไม่ยากเลย การรักษาพยาบาลก็ไม่เจริญ หมอเก่งๆ ก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ใน reservation งบประมาณจากรัฐที่เจียดให้เพื่อพัฒนาก็ (ลือกันว่า) น้อยกว่าที่ให้นักโทษในคุกเสียอีก วรรณกรรมงานเขียนหลายเล่มหลายเรื่องเกี่ยวกับคนพื้นเมือง จึงสะท้อนถึงความพ่ายแพ้เป็นเบี้ยล่าง ต่อความโลภของคนในสมัยก่อน ต่อความเจริญทางวัตถุและความไม่เท่าเทียมกันในสมัยนี้ เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่ “แป” ชอบ This is what it means to say Phoenix, AZ มีวลีที่ว่า “คนพื้นเมืองมีสิ่งที่มีร่วมและแบ่งปันกัน คือ ความฝันที่แตกสลายกับขวดเหล้า broken dreams and bottles”   แม้ชีวิตจะร้าวรานในอดีต และอนาคตก็ดูจะไม่สว่างไสวเท่าไรนัก แต่คนพื้นเมืองที่นี่ก็ใช้ชีวิตอย่าง (พยายามให้) มีความสุขได้ค่ะ ความเป็นศิลปินในสายเลือด ทำให้พวกเขาสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น พรมทอมือจากขนแกะของเผ่านาวาโฮ (Navajo area rug) ตุ๊กตาไม้แกะสลักของเผ่าโฮปิ (Hopi doll) รวมไปถึง หม้อปั้นดินเผา ตะกร้าสาน เครื่องประดับหินเทอคอล ของคนเผ่าต่างๆ ก็ทำได้อย่างสวยงาม ควรคู่เป็นสมบัติโลก เป็นของสะสมของเศรษฐีทุกประเทศ
2/2/55

ชาติพันธุ์


ความหมายของชาติพันธุ์

คำว่า "ชาติพันธุ์" และ "ชาติพันธุ์วิทยา" เป็นคำใหม่ในภาษาไทย การทำความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ จำเป็นจะต้องพิจารณา เปรียบเทียบกับเรื่องเชื้อชาติ และสัญชาติ อาจเปรียบเทียบเชื้อชาติ สัญชาติ และชาติพันธุ์ได้ดังนี้
เชื้อชาติ (race)
คือ ลักษณะทางชีวภาพของคน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากลักษณะรูปพรรณ สีผิว เส้นผม และตา การแบ่งกลุ่ม เชื้อชาติ (racial group) มักแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ นิกรอยด์ (Negroid) มองโกลอยด์ (Mongoloid) และคอเคซอยด์ (Caucasoid) ในตอนหลังได้เพิ่มออสตราลอยด์ (Australoid) โพลินีเชียน (Polynesian) ฯลฯ อีกด้วย
การแบ่งแยกกลุ่มคนตามลักษณะทางชีวภาพนี้ มีความสำคัญในสังคมที่สมาชิกในสังคมมาจากบรรพบุรุษที่ต่างกัน และมีสีผิว และรูปพรรณสัณฐาน ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ความแตกต่างระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำ ในสังคมที่มีกลุ่มคนที่มีลักษณะทางชีวภาพต่างกันและประวัติความเป็นมาตลอดจน บทบาทในสังคมต่างกัน ความแตกต่างทางชีวภาพอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันได้ แต่ในบางสังคม เช่น สังคมไทย ความแตกต่างทางชีวภาพไม่มีความหมายเท่าใดนัก
สัญชาติ (nationality)
คือ การเป็นสมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่งตามกฎหมาย โดยที่ลักษณะทางชีวภาพและวัฒนธรรมอาจแตกต่างกันได้ การเป็นสมาชิกของประเทศย่อมหมายถึงการเป็นประชาชนของประเทศนั้น ผู้ที่อพยพมาจากที่อื่น เพื่อมาตั้งถิ่นฐานสามารถโอนสัญชาติมาได้ ผู้ที่เปลี่ยนสัญชาติ คือ ผู้ที่เปลี่ยนฐานะจากการเป็นประชาชนของประเทศหนึ่ง มาเป็นประชาชนของอีกประเทศหนึ่ง
ชาติพันธุ์ (ethnicity หรือ ethnos)
คือ การมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเชื่อว่า สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน เช่น ไทย พม่า กะเหรี่ยง จีนลาว เป็นต้น กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นคือ เป็นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในที่นี้หมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด ซึ่งมีลักษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ (เชื้อชาติ) เหมือนกัน รวมทั้งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด้วย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมพร้อมๆ กันไปเป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลและของ ชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกันก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นับถือศาสนาเดียวกันความรู้สึกผูกพันนี้อาจ เรียกว่า "สำนึก" ทางชาติพันธุ์ หรือชาติลักษณ์ (ethnic identity)
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาให้ความหมาย ชาติพันธุ์ (ethnos) ว่าหมายถึง "กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติ และสัญชาติ เข้าด้วยกัน... ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจะมีความหมาย เฉพาะใช้กับกลุ่มที่มีพันธะทางเชื้อชาติและทาง วัฒนธรรม ประสานกันเข้าจนสมาชิกของกลุ่มเอง ไม่รู้สึกถึงพันธะของทั้งสองนี้ และคนภายนอก ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ จะไม่แลเห็นถึงความแตกต่างกัน" และพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาให้ความหมาย ชาติพันธุ์วิทยา (ethnology) ว่า หมายถึง "การพินิจศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมปัจจุบัน หรือวัฒนธรรมเดิม ที่สูญหายไปของกลุ่มมนุษยชาติทั้งหลายในโลก ชาติพันธุ์วิทยาอาจหมายถึง มานุษยวิทยาวัฒนธรรมก็ได้"
การมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์คือ กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันนั้น อธิบายได้ว่า ในระยะแรกมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ มีลักษณะคล้ายครอบครัวขนาดใหญ่ เมื่อคนกลุ่มเล็กอาศัยอยู่ด้วยกัน ก็สามารถเข้าใจกัน และประพฤติปฏิบัติต่อกันได้ โดยไม่มีความขัดแย้งเท่าใดนัก เมื่อ สังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น มีคนหลายครอบครัวอาศัย อยู่ในบริเวณเดียวกัน การดำเนินวิถีชีวิตอาจ แตกต่างกันบ้าง ความคิดอาจไม่สอดคล้องกัน และปัญหาเรื่องความขัดแย้งก็คงจะตามมา ฉะนั้นเมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จำเป็นต้องมี ระบบระเบียบมากขึ้นต้องมีการตกลงกันว่าอะไร ควรทำอะไรไม่ควรทำ ข้อตกลงเกี่ยวกับวิถีชีวิต การประพฤติปฏิบัติ และความคิดความเชื่อ จึงเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ และเรียกรวมๆ ว่า "วัฒนธรรม" กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันเรียกว่า เป็นคนชาติพันธุ์เดียวกัน
วัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณ์ ซึ่งสมาชิกของสังคมตกลงกันว่า จะใช้ร่วมกัน ผู้ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันคือ คนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน การสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ในกระบวนการเรียนรู้ ที่พ่อแม่ อบรมสั่งสอนลูก ทำให้เกิดการสืบทอดชาติพันธุ์ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และสังคม จึงเป็นความสัมพันธ์ ที่แยกออกจากกันยาก และเนื่องจากการสืบทอดทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ เป็นการสืบทอดทางชีวภาพ หรือทางสายเลือด ด้วยความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางชีวภาพ จึงแยกออกจากกันยาก และทำให้คนทั่วไปไม่คำนึงถึงข้อ แตกต่างนี้ นอกจากนี้ เนื่องจากกลุ่มทางชีวภาพ หรือกลุ่มเชื้อชาติครอบคลุมหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ความไม่ชัดเจนจึงอาจเกิดขึ้นได้
บางครั้งคนไทยใช้คำว่า เชื้อชาติ ในภาษาพูดทั่วๆ ไป ในความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ว่า คือ กลุ่มคนที่มีจุดกำเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน และพูดภาษาเดียวกัน ตลอดจนมีความรู้สึกในเผ่าพันธุ์เดียวกัน ตัวอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มคนจีน กลุ่มคนไทย กลุ่มคนพม่า กลุ่มคนลาว กลุ่มคนเขมร กลุ่มคนกะเหรี่ยง กลุ่มคนอินเดีย กลุ่มคนม้ง ปัจจัยสำคัญ ในการจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์คือ ความสำนึกของคนในกลุ่มนั้นว่า มีชาติพันธุ์ใด ปัจจัยทางด้านภาษาอย่างเดียว ไม่สามารถกำหนดชาติพันธุ์ได้ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดที่สำคัญกว่า ทั้งนี้ เพราะคนจีน หรือคนอินเดีย หรือคนกะเหรี่ยง มี จิตสำนึกในความเป็นคนจีน หรือความเป็นคน อินเดีย หรือความเป็นคนกะเหรี่ยง โดยคนทั้ง ๓ กลุ่มนี้ต่างรวมกันโดยเชื้อชาติ สัญชาติ และ ชาติพันธุ์ แล้วก็มีภาษาพูดหลายภาษา คนจีนที่พูดภาษาไหหลำ กวางตุ้ง และฮกเกี้ยน ต่างก็เรียกตัวเองว่า เป็นคนจีน คนอินเดียที่พูดภาษา ฮินดี เบงกาลี และทมิฬ ต่างก็เรียกตัวเองว่า เป็นคนอินเดีย และคนกะเหรี่ยงไม่ว่าจะเป็นเผ่า โปว์หรือเผ่าสะกอ ต่างก็เรียกตัวเองว่าเป็นคน กะเหรี่ยง ฉะนั้น การจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์จึงขึ้น อยู่กับความสำนึกของตัวเองว่าเป็นคนกลุ่มใด
นอกจากนี้ คนบางคนยังไม่อาจจะยึดในกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ตลอดไป เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ก็มีความสำนึกอย่างหนึ่ง เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ก็มีความสำนึกอีกอย่างหนึ่ง เช่น คนจีนที่เกิดในประเทศไทย และเรียน ที่โรงเรียนคนไทย เมื่ออยู่ในหมู่เพื่อนที่โรงเรียน ก็มักจะมองว่าตัวเองเป็นคนไทย แต่เมื่อกลับบ้าน ไปอยู่ในหมู่ญาติพี่น้อง ซึ่งพูดภาษาจีน ก็จะมองว่า ตัวเองเป็นคนจีน ชาวเขาเผ่าต่างๆ ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เขาอาจจะมองว่า ตัวเองเป็นชาวเขา หรือ "คนเมือง" (คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่พื้นราบในภาคเหนือ) หรือคนไทยก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม คนเชื้อสายกุยใน ประเทศไทยอาจจะเป็นคนกุย คนอีสาน หรือ คนไทยก็ได้เช่นเดียวกัน
การที่คนๆ เดียวมีความรู้สึกว่า เป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด และไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือถูก แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่า ความสำนึกในเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ และไม่ถาวร เมื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความสำนึกในกลุ่มชาติพันธุ์อย่างชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง คนกลุ่มนั้นก็มักจะ เป็นคนที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และสัญชาติ สอดคล้องกัน


ความแตกต่างทางเชื้อชาติ


งานบวช เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

ความแตกต่างทางเชื้อชาติ
งานบวช เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

กลุ่มคนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน จะมีความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กลุ่มคนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน จะมีความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

29/1/55

สระว่ายน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในโลกเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คาสิโนรีสอร์ท  มารีนา เบย์ แซนด์สในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะคาสิโนแพงสุดเป็นอันดับสองของโลก ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมอวดโฉมและเปิดให้บริการ เดอะ แซนด์ส สกาย ปาร์คดาดฟ้ารูปทรงคล้ายเรือบนชั้น 55  อันเป็นที่ตั้งของสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ที่ได้ชื่อว่าเป็น สระว่ายน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในโลก


อาคาร มารีนา เบย์ แซนด์สเป็นผลงานการออกแบบของนายโมเช่ ซาฟดี้ (Moshe Safdie) สถาปนิกชื่อดังระดับโลก  พื้นที่ในส่วน เดอะ แซนด์ส สกาย ปาร์คบนยอดตึกชั้น 55  ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายเรือ โดยทอดตัวโค้งเป็นแนวยาว 340 เมตร บนความสูง 200 เมตรเหนืออาคารทั้ง 3 ของรีสอร์ท  บริเวณดังกล่าวมีความยาวมากกว่า (ความสูงของ) หอไอเฟล หรือเทียบเท่ากับเครื่องบินจำโบ้เจ็ท “A380ลำใหญ่ยักษ์จอดเรียงกันถึง 4 ลำครึ่ง และมีพื้นที่มากถึง 12,400 ตร.ม. (ประมาณ 3 สนามฟุตบอล) จึงสามารถรองรับแขกได้ถึง 3,900 คนเลยทีเดียว


บริเวณดังกล่าวประกอบไปด้วย พื้นที่สวน ซึ่งมีต้นไม้มากกว่า 250 ชนิดและพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ อีกกว่า 650 สายพันธุ์ อีกทั้งยังมีร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคารหรูลอยฟ้า สปา ไนท์คลับ และเลาน์จ ตลอดจนพื้นที่ชมวิวขนาดใหญ่ที่ให้มุมมองอันสวยงามในแบบพาโนรามา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวสาธารณะชนิดที่ยื่นออกจากตัวอาคาร ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยสามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากถึงครั้งละ 900 คน  (ต้องเสียค่าชมวิวคนละเกือบ 450 บาท ราคาผู้ใหญ่)
นอกจากนี้ ภายในพื้นที่โซน “สกาย ปาร์ค” ยังมีสระว่ายน้ำลอยฟ้าแบบอินฟินิตี้ (สระน้ำล้นแบบไม่มีขอบ) ความยาว 150 เมตร ที่ให้มุมมองอันสวยงามของตึกระฟ้าในแบบพาโนรามาเช่นเดียวกัน  และยังได้ชื่อว่าเป็น “สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงดังกล่าว  สระแห่งนี้สร้างจากสแตนเลส น้ำหนัก 400,000 ปอนด์ (181 ตัน) สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากถึง 380,000 แกลลอน (1,440 ลูกบากศ์เมตร)
หมายเหตุ: “สระว่ายน้ำใหญ่ที่สุดในโลก” ที่ได้รับการจดบันทึกลงในกินเนสส์บุ๊ค ออฟ เวิลด์ เรคคอร์ด คือ สระว่ายน้ำริมทะเลในประเทศชิลี ที่มีความยาว 1,013 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 20 เอเคอร์หรือ 50.6 ไร่เฉพาะค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพื้นที่โซน “สกาย ปาร์ค” ก็ปาเข้าไปตั้ง 2 พันล้านบาทแล้ว และต้องใช้เหล็กในการก่อสร้างมากถึง 7 พันตัน ซึ่งถ้าหากใครอยากเดินสำรวจพื้นที่บริเวณนี้ให้ทั่ว ก็ต้องใช้เวลาในการเดินทั้งหมด 20 นาทีแม้ว่าจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ แต่ “มารีนา เบย์ แซนด์ส” ก็ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีนักร้องดัง “ไดน่า รอสส์” มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตในวันเปิดตัวท่ามกลางแขกเหรื่อประมาณ 2,500 คน (ก่อนหน้านี้เคยเปิดตัวแบบ “ซอฟท์ โอเพนนิ่ง” ไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน)คาสิโนรีสอร์ทแห่งนี้มีห้องพักทั้งหมด 2,560 ห้อง ภายในประกอบด้วยช้อปปิ้งมอลล์, ภัตตาคาร, พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวิทยาศาสตร์, โรงภาพยนตร์, คลอง (ในร่ม) ที่มีเรือนำเที่ยวพาชมภายในอาคาร, พาวิเลี่ยนลอยน้ำ, ศูนย์การประชุม และคาสิโนขนาดใหญ่  เป็นต้น    
โครงการดังกล่าว ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 8 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 1.9 แสนล้านบาท สูงกว่า “โรงแรมเอมิเรตส์ พาเลซ” ในเมืองอาบูดาบี ที่ครองแชมป์ “โรงแรมแพงที่สุดในโลก” ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 11,020 AED หรือกว่า 9.7 หมื่นล้านบาท (ถึงจะใช้งบน้อยกว่าแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงแรมล้วนๆ จึงยังคงครองแชมป์โรงแรมแพงสุดในโลกอยู่) ถึงแม้ว่า “มารีนา เบย์ แซนด์ส” ของสิงคโปร์ จะครองตำแหน่งคาสิโนแพงสุดเป็น “อันดับสองของโลก” รองจาก “เอ็มจีเอ็ม มิราจ’ส ซิตี้ เซ็นเตอร์* ” ที่สหรัฐอเมริกา แต่ “มารีนา เบย์ แซนด์ส” ก็ขึ้นแท่นคาสิโนรีสอร์ทแบบ “สแตนด์อะโลน” แพงที่สุดในโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
* เอ็มจีเอ็ม มิราจ’ส ซิตี้ เซ็นเตอร์ เป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 7 อาคาร ประกอบด้วย คาสิโนรีสอร์ท , คอนโด  (3 อาคาร), โรงแรม (อีกแห่ง), และอาคารร้านค้า รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้นกว่า  3.56 แสนล้านบาท ส่วน “มารีนา เบย์ แซนด์ส” เป็นคาสิโนรีสอร์ทล้วนๆ *
ขอขอบคุณเว็บ  paow007.wordpress.com  สำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

By My Tangmo
11:20 P.M.
29/1/2012

น้ำตกโลหิต(Blood Falls) ที่สุดในโลก
Blood Falls น้ำตกโลหิต มันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ แปลก ที่คุณจะได้พบกับน้ำตกสีแดงฉาน ที่ไหลรินออกมาบนธารน้ำแข็งสีขาว หากโลกนี้ไม่มีวิทยาศาสตร์ มันคงเป็นปรากฏการณ์ของปีศาจร้าย หรือสถานที่ต้องสาป แต่วิทยาศาสตร์มีคำตอบสำหรับ เหตุการณ์นี้
ข้อมูลเฉพาะ น้ำตกโลหิต
น้ำตกโลหิต เกิดขึ้นบริเวณปลายของ ธารน้ำแข็งเทรเลอร์ (Taylor Glacier) ในพื้นที่ของ Victoria Land ทางตะวันตกของขั่วโลกใต้ (Antarctica)น้ำตกโลหิต ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 1911 โดยนักธรณีวิทยาชื่อว่า Griffith Taylorในช่วงแรกปรากกการณ์นี้ ถูกเข้าใจว่าเกิดจากสาหร่ายสีแดงแต่ต่อมาปรากฏการณ์นี้ได้รับการยืนยันว่า เหตุการณ์นี้เกิดจาก Iron Oxides เข้มข้น ในน้ำเค็มเข้มข้นที่ถูกกักอยู่ใต้น้ำแข็ง ไหลซึมผ่านขึ้นมาตามรอยแยกเล็ก เมื่อ Iron Oxides ไหลขึ้นมาสำผัสออกซิเจนในอากาศจะทำปฏิกริยากัน ทำให้ Iron Oxides เกิดเป็นสนิมทำให้เกิดเป็นสีแดงขึ้น
By My Tangmo
11:00 P.M.
29/1/2012